Our Team

Kushal Shah

Poonam Shah

Hiral Dalal

Nikhil Kothari

Thumb friend

Parag Paithankar

Shivam Rajvanshi

Karan Nanesha

Ankita Rathod

Pranav Mohril

Ayush Soni

Sakshi Virulkar

Abhishek Salvi

Harshvardhan Thosar

Shraddha Shinde

Harit Chandel